Ochrana osobních údajů

Informace pro klienta jakožto subjekt osobních údajů
ve smyslu čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016,obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“)

Správce osobních údajů:
v závislosti na tom, s kým klient smlouvu o právní
pomoci uzavírá

Mgr. Michal Burček, advokát
IČ: 71445773
sídlem Praha 4, V Potočkách 1537/8, PSČ 143 00
burcek@bhak.cz
mobil: +420602780935

Mgr. Zuzana Burčková Hillová
IČ: 713 48 077
sídlem Praha 4, V Potočkách 1537/8, PSČ 143 00
hillova@bhak.cz
mobil: +420607188771

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Nebyl jmenován, neboť správci nevznikla povinnost pověřence jmenovat
Účel zpracování osobních údajů: Plnění smlouvy o poskytování právních služeb, vedení účetnictví a plnění zákonných povinností při výkonu advokacie.
Právní titul pro zpracování osobních údaajů:  

– Smlouva o poskytnutí právních služeb
poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů (klienta), která vyplývá ze Smlouvy o poskytnutí právních služeb, když bez těchto obvykle nelze právní služby řádně poskytnout.

– Právní předpis (zákon)

Kategorie zpracovávaných osobních údajů:

Klient:
– Údaje potřebné provedení účetnictví, tedy jméno a příjmení či obchodní firma, datum narození či IČO, případně DIČ, bydliště či sídlo, číslo účtu
– Údaje potřebné pro plnění smlouvy o poskytování právních služeb, jejichž rozsah Správce sdělí na počátku či vprůběhu poskytování právní služby klientovi (subjektu osobních údajů) či i pro sepis smluvní dokumentace, návrhů na vklad a návrhů na změnu v OR.

Protistrana klienta či jeho smluvní partner:
-Údaje sdělené klientem a potřebné pro výkon advokacie ve smyslu vymáhání práv klienta či šetření jeho práv jakož i údaje potřebné pro přípravu a sepis smlouvy sklientema zápis do katastru nemovitostí či obchodního rejstříku.

Příjemci osobních údajů:

– osoby spolupracující se správcem při výkonu advokacie (spolupracující advokáti, advokátní koncipienti a jiní pracovníci advokátní kanceláře) mající povinost mlčenlivostí ve stejném rozsahu jako správce

– orgány veřejné moci rozhodující o právech a povinnostech subjektu údajů (např. soudy, správní orgány)

– třetí osoby, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy o poskytování právních služeb, a to vnezbytném rozsahu

– osobám blízkým subjektu osobních údajů, které klient určí, zejména pak, pokud je klient (subjekt osobních údajů) ve vazbě či výkonu trestu

– poskytovatelům doručovacích služeb, poskytovatelům účetních a daňových služeb, a to v nezbytném rozsahu

– poskytovateli údržby informačního systému

 

Osobní údaje nebudou poskytovány příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím, pokud to nevyžaduje povaha právní služby. Pokud to povaha právní služby vyžaduje, advokát domluví sklientem konkrétní opatření pro ochranu osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů: Osobní údaje subjektu údajů zpracovávané na základě zákonných a smluvních povinností budou vymazány vždy bez zbytečného odkladu po uplynutí zákonem a stavovskými předpisy (předpisy České advokátní komory) stanovené doby, po kterou je správce povinen tyto údaje uchovávat (zejména lhůty karchivaci účetních podkladů a spisů).
Práva klienta jako subjektu údajů:

Subjekt údajů má právo

  • požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů;
  • aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;
  • aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů pro výmaz;
  • aby správce omezil zpracování osobních údajů v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají;
  • získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu dosavadní správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů;
  • pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, tento souhlas kdykoliv odvolat.
Ochrana práv subjektu údajů: Pokud se subjekt údajů domnívá, že ze strany správce došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz.

Mgr. Michal Burček,                            Mgr. Zuzana Burčková hillová,
advokát                                                           advokátka