Právní služby

Obchodní právo

 • zakládání obchodních společností (v.o.s., komanditní společnost, s.r.o., a.s.)
 • změny v obchodních společnostech (např. změna stanov, převod obchodního podílu, změna statutárních orgánů, zastupování v řízení před obchodním rejstříkem)
 • organizace a řízení valných hromad (sepis zápisů z valných hromad a souvisejících dokumentů) a zastupování klienta na valné hromadě
 • vymáhání a správa pohledávek
 • zastupování klientů při mimosoudních jednáních, dále v rámci soudního, rozhodčího, exekučního a insolvenčního řízení
 • sepis, úprava a revize smluvních a jiných dokumentů (např. kupní smlouva na nemovité i movité věci, smlouva o dílo, smlouva o obchodním zastoupení, smlouva o zápůjčce, smlouva o postoupení, smlouva o úvěru, smlouva o spolupráci, smlouva o důvěrnosti informací, konkurenční doložka, licenční smlouva, dohoda o narovnání, všeobecné obchodní podmínky atd.)
 • ochrana hospodářské soutěže; nekalá soutěž; náhrada škody
 • konkurz a likvidace
 • zpracování právních rozborů a stanovisek

 

Směnečné právo

 • příprava a revize směnky vlastní i cizí
 • vymáhání směnečných pohledávek
 • zastupování klientů v tzv. směnečném řízení

 

Občanské právo

 • zastupování klientů při mimosoudních jednání, dále v rámci soudního, rozhodčího, exekučního a insolvenčního řízení
 • příprava a revize smluvních dokumentů včetně ověření podpisu na smlouvách (např. kupní smlouva na nemovité i movité věci, darovací smlouva, nájemní smlouva, smlouva o vypořádání podílového spoluvlastnictví, smlouva o dílo, smlouva o zápůjčce, věcná břemena, zástavní smlouva, smlouva o úvěru, uznání dluhu atd.)
 • ochrana spotřebitele
 • zakládání nadací, zájmových spolků

 

Trestní a přestupkové právo

 • obhajoba klientů v trestním řízení (zastupování obviněných v přípravném řízení, obžalovaných v řízení před soudy všech stupňů)
 • uplatňování a vymáhání nároků poškozených osob a jejich zastupování v rámci trestního řízení
 • komplexní právní poradenství v oblasti trestního práva
 • podávání kvalifikovaných trestních oznámení
 • sepis řádných a mimořádných opravných prostředků
 • sepis návrhu na obnovu řízení a stížnosti pro porušení zákona a obhajoba v daných řízeních i řízeních navazujících
 • zastupování (obhajoba) mladistvých v trestním řízení a trestné činy mladistvých
 • alternativní způsoby ukončení trestního řízení
 • vazba a výkon trestu 
 • sepis návrhu na podmíněné propuštění z výkonu trestu, zahlazení odsouzení, upuštění od výkonu zbytku trestu a zastoupení v těchto řízení
 • přestupkové právo a zastupování klientů v řízení o přestupcích
 • zastupování klientů proti státu s nároky na náhradu škody

Správní právo

 • zastupování klientů v řízeních před správními orgány (např. Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad průmyslového vlastnictví, katastrální úřad)
 • živnostenské právo a zastupování klientů v řízeních u živnostenského úřadu ve věcech podle živnostenského zákona
 • poradenství v oblasti veřejných zakázek a zastupování klientů v řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
 • žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, proti nečinnosti a nezákonným zásahům správních orgánů
 • zastupování klientů v řízení před správními soudy všech stupňů (tzv. soudní řízení správní)
 • podání řádných a mimořádných opravných prostředků ve správním řízení

Rodinné právo

 • rozvod manželství a vypořádání společného jmění manželů
 • úprava poměrů rodičů k nezletilým dětem
 • vyživovací povinnosti rodičů k dětem
 • vyživovací povinnost mezi manžely

Pracovní právo

 • zastupování zaměstnavatelů i zaměstnanců v pracovněprávních sporech
 • příprava pracovněprávních dokumentů (pracovní smlouva, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, dohody o skončení
 • pracovního poměru, dohody o odpovědnosti, dohody o povinnosti mlčenlivosti, konkurenční doložka atd.)
  žaloby z titulu neplatného rozvázání pracovního poměru a neuhrazené mzdy
 • náhrada škody

Insolvence

 • právní poradenství a zastupování dlužníků i věřitelů ve věcech insolvenčního řízení
 • sepis návrhu na zahájení insolvenčního řízení konkurzem
 • sepis návrhu na oddlužení fyzické osoby
 • přihlášky věřitelů
 • žaloby na určení a popření pravosti přihlášených pohledávek

Advokátní úschova

Ověřování podpisů

 • ověřujeme podpisy na listinách sepsaných i nesepsaných advokátem

Konverze dokumentů

 • pro komfort našich klientů provádíme také konverzi dokumentů