Odměna advokáta

Způsob stanovení odměny advokáta za poskytování právních služeb upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif), dle které se odměna advokáta rozlišuje na tzv. smluvní odměnu a mimosmluvní odměnu. Vedle odměny advokáta jsou klientovi účtovány hotové výdaje spojené s poskytovanou právní službou (např. cestovní náhrady, soudní a správní poplatky, náhrady za promeškaný čas, náklady na překlady a znalecké posudky).

Smluvní odměna

Smluvní odměna je stanovena dohodou mezi advokátem a klientem s ohledem na časovou a věcnou náročnost dané věci. Smluvní odměna může být dohodnuta jako hodinová (dle počtu hodin strávených nad případem), úkonová (dle počtu poskytnutých úkonů právní služby ve věci) nebo procentuální (stanovená procentem z předmětu sporu). Při smluvní odměně advokát zohledňuje nejen časovou a věcnou náročnost, ale i finanční možnosti klienta. Před převzetím věci advokát informuje klienta o předpokládaném rozsahu práce a o předpokládaných celkových nákladech. Následně je na volbě klienta, jaký způsob odměny advokáta zvolí.

Pro vaši lepší představu o finanční náročnosti lze např. uvést, že vypracování dokumentu standardizovaného obsahu poskytujeme již od 1.200,- Kč + DPH a právní služby s hodinovým účtováním poskytujeme (s přihlédnutím k výše zmíněným kritériím) již od 1.800,-Kč/hod. + DPH.

V případě dlouhodobého/opakovaného či pravidelného poskytování právních služeb nebo vyššího požadovaného objemu služeb lze s klientem dohodnout speciální cenu služeb, případně namísto odměny za tzv. ad hoc právní pomoc je možné využít paušální měsíční odměnu, což v podtatě představuje balíček právních služeb za zvýhodněnou cenu, v jehož rámci klient může každý měsíc čerpat předem domluvený rozsah právních služeb (co do počtu hodin a typové specifikace – příprava smluv a dokumentů, právní konzultace osobní/telefonické/emailové, právní zastoupení klienta).
Příklady balíčků:
měsíční paušální odměna 10.000,- Kč + DPH
zahrnuje
6 hodin právních služeb + 1.650,- Kč cena každé další hodiny nad rámec balíčku
měsíční paušální odměna 16.000,- Kč + DPH zahrnuje
10 hodin právních služeb + 1.500,- Kč cena každé další hodiny nad rámec balíčku
měsíční paušální odměna 21.000,- Kč + DPH zahrnuje
15 hodin právních služeb + 1.350,- Kč cena každé další hodiny nad rámec balíčku
měsíční paušální odměna 25.500,- Kč + DPH zahrnuje
20 hodin právních služeb + 1.200,- Kč cena každé další hodiny nad rámec balíčku

 

Mimosmluvní odměna

Pokud nedojde mezi advokátem a klientem k dohodě o výši odměny za právní služby, je klient povinen uhradit advokátovi odměnu ve výši tzv. mimosmluvní odměny, která se určí podle sazby stanovené vyhláškou č. 177/1996 Sb. za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal.

 

Insolvence

Odměna za naše právní služby ve věci přípravy a sepisu návrhu fyzické osoby na oddlužení (tzv. osobní bankrot) činí v souladu s ustanovením § 390a odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) částku 4.000,- Kč + DPH, přičemž pohledávka advokáta z titulu této odměny je pohledávkou za majetkovou podstatou dlužníka (klienta) a je hrazena v rámci procesu oddlužení.

 

Prohlášení o pravosti podpisu (tzv. úřední ověření podpisu)

Za prohlášení o pravosti podpisu účtuje advokát odměnu 30,- Kč + DPH za každé vyhotovení prohlášení o pravosti podpisu jedné osoby na jedné listině.

Konverze dokumentů

Za provedení autorizované konverze dokumentu činí odměna 30,- Kč + DPH za každou započatou stranu konvertovaného dokumentu.

Advokátní úschova

Smluvní odměna za advokátní úschovu finančních prostředků činí 0,25 % z celkové uschované peněžité částky, minimálně však 2.000,- Kč, + DPH.